شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو

خادم-5

+ فحش اگر بدهند آزادي بيان است جواب اگر بدهي بي فرهنگي است. سوال اگر بکنند آزاد انديشند سوال اگر بکني تفتيش عقايد است. تهمت اگر بزنند در جست و جوي حقيقتند جواب اگر بدهي دروغگويي. مسخره ات بکنند انتقاد است جواب بدهي بي جنبه اي. تهديدت اگر بکنند دفاع کرده اند از عقايدت دفاع اگر بکني خشونت طلبي و... حزب الله را و حزب اللهي بودن را با همه ي تراژدي هايش دوست دارم.
*هور*
91/8/29
وايساد جلوي آيت الله مصباح ... از چشمم افتاد !
بله .. تو دوره انتخابات متاسفانه ضد جبهه پايداري قلم زدن و ...
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top